ازاماتتىق قوعام

تارازداعى «ارۋاقتار سوتى» تاعىدا كەيىنگە قالتىرىلدى

جامبىل وبلىستىق سوتىندا وتكەن جىلعى قاندى قاڭتاردا وق جاراقاتىنان قايتىس بولعان 5 مارقۇممەن ءتىرى ەكى ازاماتتىق اپەللياتسيالىق سوتى تاعىدا كەيىنگە قال..

10 اي بۇرىن 0

«شال، كەت» ۇرانىنىڭ اۆتورى ەرمەك نارىمباي بوستاندىققا شىقتى

31 شىلدە دە قاماۋدا جاتقان ساياسي بەلسەندى ەرمەك نارىمباي بوستاندىققا شىقتى.  13 شىلدەدە قوناەۆ قالاسىنىڭ سوت ەرمەك نارىمباي مەرزىمىنەن بۇرىن بوساتىپ،..

10 اي بۇرىن 0

N72 تەرگەۋ يزولياتورىنداعى اشتىق: قىلمىستىق-اتقارۋ جۇيەسى كوميتەتى جاۋاپ بەردى

قىلمىستىق-اتقارۋ جۇيەسى كوميتەتى الماتى قالاسىنداعى N72 تەرگەۋ يزولياتورىنداعى «ايەلدەردىڭ اشتىق جاريالاۋى» تۋرالى اقپاراتقا بايلانىستى تۇسىنىكتەمە بە..

10 اي بۇرىن 0

تاۋەلسىز ءجۋرناليستىڭ 4 تالابى: ون كۇننەن اسا اشتىقتا وتىرعان دۋمان مۇحامەدكارىمنىڭ دەنساۋلىعى ناشارلادى

جەتىسۋ وبلىسىنىڭ ورتالىعى تالدىقورعانداعى مەكەمەدە قاماۋدا وتىرعان الماتى وبلىسىنىڭ تۇرعىنى، تاۋەلسىز جۋرناليست دۋمان مۇحاممەدكارىم تەرگەۋ ورگانىنا 4 ..

11 اي بۇرىن 0

تارازداعى قاندى قاڭتار: پروكۋرور قاڭتارشىلارعا بەرىلگەن جازانى قاتاڭداتۋدى سۇرادى

تارازدا قاڭتار وقيعاسى كەزىندە «ۇقك پودپولكوۆنيگى داستان ءادىلبايدى ءولتىردى»، «قارۋ-جاراق ۇرلادى جانە ساقتادى» دەگەن ايىپتارمەن 16 جىلعا سوتتالعان ەر..

11 اي بۇرىن 0