ساراپتاما

شەشەنستاندا پوليتسەيلەر قازا بولعانداردىڭ جاقىندارىنا قىسىم تۇسىرۋدە

«نوۆايا گازەتا» باسىلىمى 10 ماۋسىمداعى سانىندا، 26 قاڭتاردا شەشەنستاننىڭ گروزنىي جەرىندە ولتىرىلگەن 27 شەشەن ازاماتىنىڭ ءتىزىمى جاريالانعان بولاتىن. ش..

6 جىل بۇرىن 0

ەردوعان ارابتىڭ داۋىن نەگە ساتىپ الدى؟

تۇركيا پرەزيدەنتى رەجەپ تايىپ ەردوعان 23 شىلدە كۇنى ستامبۋلدان شىعاناق ەلدەرىنە ساپارعا اتتاندى. ساپارىنىڭ باستى ماقساتى كوپ ۋاقىتقا سوزىلعان كاتار دا..

6 جىل بۇرىن 0

ترامپ پەن ءپۋتيننىڭ كەزدەسۋى اقش-تى نەگە الاڭداتادى؟

قازىرگى كەزدە الەمدىك اقپارات كەڭىستىگىندە قىزۋ تالقى تاقىرىپتارىنىڭ ءبىرى - رەسەي مەن اقش پرەزيدەنتتەرىنىڭ «قۇپيا» كەزدەسۋى. قۇپيا دەيتىنىمىز بۇل بەي..

6 جىل بۇرىن 0

ميللياردتاردى «جەلگە ۇشىرعان» EXPO

كەيبىر ەلدەر EXPO كورمەسىن ءساتتى وتكىزىپ جاتسا، ەندى ءبىرى كوپتەگەن شىعىندارعا ۇشىراعان. EXPO وتكىزگەن ەلدەرگە قاراساق، كوپشىلىگى تابىس ماسەلەسىن ەكى..

6 جىل بۇرىن 0

تاۋلار ءوزىن ساتا المايدى، ونى ساتاتىن ادام كەرەك

جاز باستالا سالىسىمەن ەڭبەك دەمالىسىنا شىققانداردىڭ ءبارى جان-جاققا دەمالۋعا كەتەدى. ءبىرى شەتەل اسىپ، جاڭا ورتامەن تانىسۋدى ءجون كورسە، ەندى ءبىرى وت..

6 جىل بۇرىن 0