2018 اقپان

ورتالىق ازيادا سوتتالعان جۋرناليستەر

بۇگىن قىرعىزستاندا جۋرناليست قاباي قارابەكوۆتىڭ پرەزيدەنت سوورونباي جەنبەكوۆكە 5 ملن سوم تولەۋگە مىندەتتەلگەنى تۋرالى اقپارات تارادى. جالپى ورتالىق از..

6 جىل بۇرىن 107 0

عىلىم ورداسىندا اباي – نيما، مۇقاعالي – ورحان ءۋالي دارىپتەلدى

21 اقپان كۇنى الماتى قالاسىنداعى «عىلىم ورداسى» رمك-ندا «شىعىس پوەزياسى: اباي – نيما، مۇقاعالي – ورحان ءۋالي» اتتى پوەزيا كەشى ءوتتى. «عىلىم ورداسى» ر..

6 جىل بۇرىن 99 0

قىتايدىڭ پاكىستانداعى سەپاراتيستەرمەن بايلانىس ورناتقانى راس پا؟

يسلاماباد اقپارات كوزدەرىنىڭ حابارىنا قاراعاندا، قىتاي پاكىستاننىڭ بەلۋجيستان پروۆينتسياسىنداعى نەشە ونداعان ميلليارد قۇنعا يە ينفراقۇرىلىمدىق جوبالار..

6 جىل بۇرىن 85 0

قازاقستان جانە رەسەي ازاماتتىعىن العان قىرعىز ساياساتكەرلەرى

جاقىندا باق بەتتەرىندە الماتى قالاسىندا ۇستالعان قىرعىزستان جوعارى كەڭەسىنىڭ دەپۋتاتى دامىربەك اسىلبەكۇلىنىڭ قازاقستان ازاماتتىعىن العاندىعى جونىندە ا..

6 جىل بۇرىن 269 3

ترامپتىڭ سەنىمدى ادامدارىنان تاعى دا شۋ شىقتى

بەيسەنبى كۇنى اقش-تا بىرقاتار ايىپتاۋ اكتىلەرى شىقتى. فەدەرالدىق باس پروكۋرور روبەرت ميۋللەر پرەزيدەنت ترامپتىڭ بۇرىنعى كەڭەسشىلەرى پاۋل مانافورت مەن ..

6 جىل بۇرىن 77 0