2017 ءساۋىر

قىرعىزستاندا سەلدەن 24 ادام كوز جۇمدى

قىرعىزستاندا سەلدەن كەيىن 1 ميلليون شارشى مەتر باتباقتىڭ وپىرىلىپ ءتۇسۋىنىڭ سالدارىنان 24 ادام كوز جىمدى دەپ حابارلايدى ۆۆس اقپاراتتار قىزمەتى. 24 ادا..

5 جىل بۇرىن 91 0

ءازىربايجان بيلىگى باق وكىلدەرىن جابۋ ءۇشىن سوتقا بەردى

27 ساۋىرگە جوسپارلانعان ەركىن ەۆروپا راديوسى /ەركىندىك راديوسى (RFE/RL), "ازادلىگ" گازەتى جانە مەيدان تۆ ارناسىن جابۋعا بايلانىستى سوت وتىرىسى كەيىنگە..

5 جىل بۇرىن 31 0

سولتۇستىك كورەيا تىڭشىلارى جاپونيا ازاماتتارىن ۇرلاپ اكەتۋدە

جاپونيا ازاماتتارىن سولتۇستىك كورەيا تىڭشىلارى ۇرلاپ اكەتىپ جاتىر دەپ مالىمدەدى جاپون سىرتقى ىستەر ءمينيسترى فۋميو كيسيدا بۇۇ قاۋىپسىزدىك كەڭەسىندە. ب..

5 جىل بۇرىن 840 0

قاۋىپسىزدىك كەڭەس ءماجىلىسىنىڭ تاقىرىبى سولتۇستىك كورەيا يادرولىق ماسەلەسى بولدى

28 ءساۋىر، جۇما كۇنى  نيۋ-يوركتەگى بۇۇ ورتالىق كەڭسەسىندە، سولتۇستىك كورەيا يادرولىق ماسەلەسىن باستى تاقىرىپ ەتكەن بۇۇ قاۋىپسىزدىك كەڭەسىنىڭ ءماجىلىسى..

5 جىل بۇرىن 71 0

بۇگىن وسپان باتىردىڭ اتىلعان كۇنى

قازاق حالقىنىڭ بوستاندىعى ءۇشىن جانىن قيعان وسپان باتىر ءسىلامۇلى 1951 جىلى 29 ساۋىردە قىتاي بيلىگى جاعىنان اتىلدى. اقىرعى دەمىنە دەيىن باسىن يمەي، اج..

5 جىل بۇرىن 1484 1