سۇحبات

قۇسبەگى ابىلحاق تۇرلىباەۆ: مىلتىقپەن اڭ اتۋدى بەس جىلعا شەكتەسەك تابيعاتىمىز باسقاشا بولار ەدى

ۇزىلە جازداپ جالعانعان ۇلت ونەرىنىڭ ءبىرى – قۇسبەگىلىك. بولمىسىمىزدى بەكەمدەپ، ءتۇپ تامىرىمىزعا تارتاتىن وسىنداي ونەردىڭ ءبىرى بۇگىندە بەلگىلى دەڭگەيد..

3 كۇن بۇرىن 60 0

داۋرەن بابامۇرات: مىقتى جاستار بار. بىراق ولار ءالى ۇيىمداسقان جوق  

قاي ۋاقىتتا بولسا دا، قانداي ەلدە بولسا دا، جاستار ماسەلەسى كۇن تارتىبىنەن تۇسكەن ەمەس. بۇل تاقىرىپ قاشان دا وزەكتى. وسىعان بايلانىستى بۇگىن ءبىز قازا..

3 اپتا بۇرىن 162 0

ايسۇلۋ مولدابەكوۆا: بىزدە الەۋمەتتىك سالا ەشقاشان نازاردان تىس قالعان ەمەس

بيىل قر پرەزيدەنتى نۇرسۇلتان نازارباەۆ  ءوزىنىڭ كەزەكتى جولداۋىندا ء"وزىن-ءوزى جۇمىسپەن قامتىعاندار مەن جۇمىسسىزدار ەكونوميكالىق ءوسىمنىڭ رەزەرۆى سانا..

1 اي بۇرىن 90 0

قويشىبەك مۇباراك: ءبىزدىڭ وقىرمان الەمگە ورىستىڭ كوزىمەن قاراپ ۇيرەنىپ قالعان

2017 جىلدىڭ جەلتوقسان ايىندا Qazaqtimes اقپاراتتىق، قوعامدىق-ساياسي پورتالىنىڭ اقپارات ايدىنىنا قوسىلعانىنا ءبىر جىل تولدى. وسىعان وراي سايتىمىزدىڭ با..

1 اي بۇرىن 945 0

ءامىرجان قوسانوۆ: بيلىك پەن ەكونوميكانى كلاندار ءبولىپ العان

پورتالىمىز بەلگىلى قوعام قايراتكەرى، ساياساتكەر ءامىرجان قوسانوۆپەن ارنايى «رۋحاني جاڭعىرۋ» جانە وسىنىڭ اياسىنداعى ۇلتتىق مۇددە، الاش ماسەلەسى تۋرالى،..

1 اي بۇرىن 1820 0