ءبىلىم

OYLA. قازاق ءتىلدى عىلىمي-كوپشىلىك جۋرنال قايتا شىقتى

اۋىلداعى قازاق ءتىلدى بالانىڭ ءبىلىمى قالاداعى ورىس ءتىلدى بالادان 3 جىلعا قالىپ قويعان. قازاق مەكتەبىندەگى 7 سىنىپ وقۋشىسىنىڭ ءبىلىمى، ورىس مەكتەبىند..

4 جىل بۇرىن 0

ورمانبەت – ميفتىك تۇلعا

قازاق تىلىندە “جۇرت”، “ەل”، “حالىق” سوزدەرىنىڭ ءسينونيمى رەتىندە “ورمان” دەگەن ءسوزدى قولدانۋ ءداستۇرى بار. وسى ءسوزدىڭ تاعى ءبىر رەسمي تۇركتىك ماعىنا..

4 جىل بۇرىن 0

NASA بايلىققا تولى استەرويدتى تاپتى

جاقىندا NASA-نىڭ حابارلاۋىنا قاراعاندا، بىزدەن 370 ميلليون شاقىرىم قاشىقتىقتا عاجايىپ استەرويد بايقالعان.  جاڭا بايقالعان اسپان دەنەسى بىزگە ۇلكەن باي..

4 جىل بۇرىن 0

مىڭ كىتاپ وقىعان 4 جاسار قىز كونگرەستىڭ كىتاپحاناشىسى بولدى

كىتاپ – جانىڭدى تازارتاتىن، تۇسىندىرۋدەن جالىقپايتىن ەڭ سابىرلى ۇستاز دەپ جاتادى. وسى قاعيدانى بالاباقشادان جوو-نا دەيىنگى ارالىقتاعى ءبىلىم الۋشىلارد..

4 جىل بۇرىن 0

ۇلتتىق ۇلان جاڭا وقۋ جىلىن باستادى

2017 جىلعى 04 قاڭتاردا ۇلتتىق ۇلاننىڭ «وڭتۇستىك» وڭىرلىك قولباسشىلىعىنا قاراستى اسكەري بولىمدەردە 2017 جىلعى جاڭا وقۋ كەزەڭى باستالدى. بۇل تۋرالى «وڭت..

4 جىل بۇرىن 1