دايدجەست

اقش بيلىگىندەگى سۇمدىقتىڭ بەتى اشىلدى: ترامپ وزىنە كومەكتەسكەن كوميدى جۇمىستان نەگە قۋدى؟

وسى اپتادا الەمدىك اقپارات كەڭىستىگىن دۇبىرلەتكەن ءبىر جاڭالىق – اقش پرەزيدەنتى ترامپتىڭ FBI باسشىسى جەيمس كومي (James Comey) جۇمىستان الىپ تاستاۋى بو..

3 جىل بۇرىن 2780 0

ودەسساداعى بۇلىك. «انتيمايدان» مەن «ەۋرومايدان» قاقتىعىسى قالاي تەرگەلىپ جاتىر؟

2014 جىلى 2 مامىردا ودەسساداعى قاقتىعىستا 48 ادام قازا تاۋىپ، 250-دەن استامى زارداپ شەككەن. ۋكرايناداعى بي-بي-سي  قىزمەتى ودەسساداعى وسى جاعداي بويىنش..

3 جىل بۇرىن 146 0

سولتۇستىك كورەيادا امەريكالىق ازامات تۇتقىندالىپ، ەكى ەل قاتىناسى ۋشىقتى

وڭتۇستىك كورەيا  «Yonhap» اقپاراتتىق اگەنتتىگى اتىن اتاعىسى كەلمەگەن اقپارات اگەنتتىنىڭ بەرگەن حابارىنا سىلتەمە جاساپ، سولتۇستىك كورەيا جاعى پيوڭياڭ (..

3 جىل بۇرىن 1810 0

دايش جەتەكشىسىنىڭ تۇتقىندالعانى جالعان بولىپ شىقتى

ەۋروپا قاۋىپسىزدىك جانە بارلاۋ باسقاراماسى باس حاتشىسىنىڭ ءباسپاسوز قىزمەتى دايش لاڭكەستىك توبىنىڭ جەتەكشىسى ابۋباكىر ءال-باعداديدىڭ سيريادا تۇتقىندال..

3 جىل بۇرىن 183 0

ۇكىمەت باسشىسىنىڭ وتكەن اپتادا اتقارعان شارۋالارى (ۆيدەودايدجەست)

قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەمەر-ءمينيسترىنىڭ رەسمي سايتىندا قر ۇكىمەت باسشىسى ب. ساعىنتاەۆتىڭ ءساۋىردىڭ 10 كۇنىنەن بەرگى اتقارعان ءىس-شارالارىن قامتىعان..

3 جىل بۇرىن 117 0