رەسەي ۋكراينا شەكاراسى ماڭىندا اسكەري وقۋ-جاتتىعۋ جۇمىستارىن جۇرگىزۋدى باستادى - دەپ حابارلايدى ريا نوۆوستي اقپارات اگەنتتىگى.

اگەنتتىكتىڭ مالىمەتىنشە، رەسەي فەدەراتسياسىنىڭ كۋبان قالاسىندا ورنالاسقان ءنومىرى 49-شى اسكەري ءبولىمى ۋكراينا شەكاراسىنا جاقىن جەردە اسكەري وقۋ-جاتتىعۋ جۇمىستارىن جۇرگىزۋدى باستاعان.

كۋبان اسكەري وكرۋگى ءباسپاسوز قىزمەتىنىڭ باسشىسى ۆاديم استافەۆتىڭ ايتۋىنشا، وقۋ - جاتتىعۋ جۇمىستارى كراسنودارسك، ستاۆروپولسك وبلىستارىنىڭ اۋماعىندا وتۋدە جانە وعان 700-گە جۋىق سارباز بەن 200-دەن استام اسكەري تەحنيكا قاتىسۋدا.

ەستەرىڭىزگە سالايىق، بۇعان دەيىن رەسەيدىڭ وڭتۇستىگى مەن اننەكسيالانعان قىرىم اۋماعىندا ۇلكەن كولەمدەگى اسكەري وقۋ-جاتتىعۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلەدى دەگەن اقپارات تاراعان بولاتىن.

“The Qazaq Times”