جاھان

ۋكراينا رەسەيگە قارسى ارىز جازدى

ۋكراينا رەسەيدى  تەڭىز رەسۋرستارىن ۇرلايدى دەپ گااگاداعى بۇۇ-نىڭ حالىقارالىق سوتىنا  ارىز جازعدى. بۇل تۋرالى  BBC.com حابارلايدى. ولار (ۋراينالىقتار) ..

4 جىل بۇرىن 1

دونالد ترامپ نەمىس اۆتوكولىكتەرىنە قىسىم تۇسىرە باستادى

اقش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ كەشە، 16 قاڭتار اقش بازارىنا كىرەتىن نەمىس اۆتوكولىكتەرىنە 35 پايىزدىق كەدەن سالىعىن سالاتىنىن جاريالادى. اقش ەكونوميكاسى..

4 جىل بۇرىن 0

ادام دەنەسى جۇلدىزدى زاتتاردان قۇرالعان

عالىمداردىڭ زەرتتەۋىنشە، ادام دەنەسىنىڭ 97 %-ى جۇلدىزدى زاتتاردان تۇرادى. ولار ءبىزدىڭ عالامشارىمىزداعى 150 مىڭ جۇلدىزداردى زەرتتەۋ ناتيجەسىندە وسىندا..

4 جىل بۇرىن 0

BBC ۇشاق اپاتى تۋرالى ادامداردى الجاستىردى

BBC بىشكەكتە اپاتقا ۇشىراعان جۇك ۇشاعىنا تۇرىك اۋە جولدارى فوتوسۋرەتىن قولدانىپ مانيپۋلياتسيا جاسادى. قىرعىزستاننىڭ استاناسى بىشكەكتە ەلدى مەكەنگە قۇ..

4 جىل بۇرىن 0

«داكار» اۆتوشەرۋىندە تۇڭعىش رەت ەلەكتروموبيل وزىپ شىقتى

يتالياندىق Acciona  كومپانياسىنىڭ EcoPowered ماشيناسى –  «داكار» اۆتو-شەرۋىن باعىندىرعان ءبىرىنشى ەلەكتروموبيل. بۇل تۋرالى Electrek مالىمدەيدى. «داكا..

4 جىل بۇرىن 0