ەسداۋلەت قىزىربەكۇلى

جۋرناليست ەگەۋباەۆانىڭ بالاسىن بەلگىسىز بىرەۋ تاپانشامەن قورقىتقان

جۋرناليست دينارا ەگەۋباەۆا بالاسىنا بەلگىسىز بىرەۋ تاپانشا كەزەنگەنىن حابارلادى. بۇل جونىندە ول instagram جەلەسىندە جازدى. – مەنىڭ ۇلىما تاپانشامەن شا..

20 ساعات بۇرىن

تارازداعى «ارۋاقتار» سوتىندا جارىءسسوز اياقتالدى. سوتتالۋشىلار تاعىلعان ايىپپەن كەلىسپەيدى

تارازدا قاندى قاڭتار وقيعاسى بويىنشا ايىپتالعان 9 ادامنىڭ (ونىڭ ىشىندە 5 ادام وققا ۇشىپ قازا تاپقان) سوتى جالعاسىپ جاتىر. 26 قاڭتاردا ءجارىسسوز باستال..

1 اپتا بۇرىن

الماتى وبلىسىنىڭ ەكس-اكىمى بوزىمباەۆ، كۇدەباەۆتىڭ سوتىندا جاۋاپ بەردى

الماتى وبلىسىنىڭ بۇرىنعى اكىمى قانات بوزىمباەۆ الماتى وبلىسى پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ ەكس-باسشىسى سەرىك كۇدەباەۆتىڭ سوتىندا جاۋاپ بەردى. ول كۋالىك ەتك..

1 اپتا بۇرىن

قاڭتار وقيعاسى بويىنشا 17 جىلعا سوتتالعان قۇدايبەرگەنوۆ ءوز-وزىنە قول جۇمساعان

قاڭتار وقيعاسى كەزىندە قازا تاپقان سارباز ولىمىنە كىنالى دەپ تانىلىپ، 17 جىلعا سوتتالعان قىزىلوردالىق قازىبەك قۇدايبەرگەنوۆ ءوز-وزىنە قول جۇمسادى. بۇل..

2 اپتا بۇرىن

«ازاتتىق» راديوسى «قاندى قاڭتار قۇرباندارى» كىتابىن تانىستىردى

ۇگىن الماتىدا «ازاتتىق» راديوسى «قاڭتار جانە قازاق جۋرناليستيكاسى» اتتى دوڭگەلەك ۇستەل ۇيىمداستىرىپ، «قاندى قاڭتار قۇرباندارى» كىتابىنىڭ تانىستىرىلىمى..

3 اپتا بۇرىن