مادەنيەت

ۋادەسىن ۇمىتقان اكىم

بۇگىن، 2 جەلتوقسان وكق الاڭىندا وتكەن ونلاين-بريفينگتە The Qazaq Times رەداكتسياسىنىڭ ءتىلشىسى قويعان ساۋالىنا جامبىل وبلىسىنىڭ اكىمى بەردىبەك ساپاربا..

1 كۇن بۇرىن 1

Junior Eurovision تورىندەگى قاراقات باشانوۆا ۇزدىكتەر قاتارىنان كورىندى

قازاقستاننىڭ جاس ءانشىسى قاراقات باشانوۆا 29 قاراشادا وتكەن بالالار اراسىنداعى ەۆروۆيدەنيە (Junior Eurovision-2020) كونكۋرسىندا 2-ورىن الدى. ول ءان با..

3 كۇن بۇرىن 0

«قارادالا» حالىق تەاترى ابايدىڭ «ەسكەندىرىن» حالىقپەن قاۋىشتىردى

جاڭادان شىمىلدىعىن اشقان «قارادالا» حالىق تەاترى ابايدىڭ «ەسكەندىر» پوەماسىن ساحنالادى. 2 قاراشادا  ب.ريموۆا اتىنداعى تالدىقورعان دراما تەاترىندا ۇيعى..

4 اپتا بۇرىن 0

الەم مەگاپوليستەرىندە پاندەميا تالابى كۇشەيسە، الماتىدا تەاترلار اشىلىپ جاتىر

الماتىدا 6 قازاننان باستاپ تەاترلاردىڭ جۇمىسى قايتا جاندانادى. الماتى قالاسىنىڭ باس مەملەكەتتىك سانيتارلىق دارىگەرىنىڭ قاۋلىسىنا سايكەس، مادەني مەكەمە..

1 اي بۇرىن 0

قالامگەر مەرەيتويى: ديداحمەت ءاشىمحانۇلىنا ەسكەرتكىش ورناتىلدى

قازاقستاننىڭ شىعىس وڭىرىندەگى قاتونقاراعاي اۋدانىندا قارىمدى قالامگەر مارقۇم ديداحمەت ءاشىمحانۇلىنا ەسكەرتكىش قويىلدى. بيىل جازۋشىنىڭ تۋعانىنا 70 جىل ..

2 اي بۇرىن 0