كەرى بايلانىس

باس رەداكتور: قويشىبەك مۇباراك
q.mubarak@qazaqtimes.kz

شەف-رەداكتور:  مارجان نۇسىپبەك
m.nusypbek@qazaqtimes.kz

اعىلشىن ءبولىمى رەداكتورى:  نازەركە سۇيىندىكوۆا
n.syundyukova@qazaqtimes.kz

كونتەنت رەداكتورى(اعىلشىن):  مادينا كەرىمقۇلوۆا
m.kerimkulova@qazaqtimes.kz

كونتەنت رەداكتور: ەستاي بوجان
e.bojan@qazaqtimes.kz

كونتەنت رەداكتور: ەسداۋلەت قىزىربەكۇلى
e.qyzyrbekuly@qazaqtimes.kz

كونتەنت رەداكتور: دينارا تىلەۋبەك
d.tyltubek@qazaqtimes.kz

SMM مامانى: جامال جاقسىتاي
j.jaqsytai@qazaqtimes.kz

Email: qazaq.times@gmail.com

تەل.: +77770000042