Қазақ-Ноғай бір туған. Кеше ғана Керей мен Жәнібек Қозыбасқа келіп хандық құрғанға дейінгі уақытта біз ноғайлармен бір ел едік. Біздің көне әдебиетімізде мәдениетімізде бәрі-бәріде айнымайды. Ноғай жыры бүгін біздіңде жырмыз. Ноғай күйі біздің күйіміз.

Ноғай қызы Фатима Нурлубаева орындаған Ноғайдың халық әні Ак шалув

Ак шалув, кара шалув шалдым бавга,
Шалувымды шала-шала шыктым тавга.
Тав басы тарам-тарам тогай экен,
Енъгесине сырын айткан онъмай экен!

Уьстелимнинъ уьсти боран, асты туман,
Суьйгенимнинъ минген аты жийрен кунан,
Жийрен кунан юре алмайды арыклыктан,
Энъ суьйгеним етеалмайды узаклыктан!

Ана тоьбе, мына тоьбе, ювырдым сага,
Алтын терек, куьмис бутак ийилдим сага,
Он экиден ашык эттим, ярым, сага
Сол ашыгым зыян кетсе, куьнам сага!

Ана тоьбе, мына тоьбе алкар-малкар,
Арасыннан аьскер йиберсенъ, аьскер таркар,
Яланъ аяк ерге бассам, яным коркар,
Энъ суьйгеним кирип келсе, дертим таркар.

Каншымды кайрар эдим кара таска,
Кара ерди сатар эдим аданаска,
Аданаска пишкен коьйлек тар болады,
Эки суьген бир бирине заьр болады.

"The Qazaq Times"