جاڭا قازاقستان

قازاقستان ءسوز بوستاندىعى رەيتينگىندە 150-ورىندا...

جاقىندا «Reporters Without Borders» حالىقارالىق ۇيىمى ءسوز بوستاندىعى رەيتينگىن جاريالادى. وندا قازاقستان 180 ەلدىڭ ىشىندە 150-ورىندا تۇر. رەيتينگتە ر..

9 ساعات بۇرىن 96 0

قازاقستان قانداي ونىمدەردى قىتايعا ەكسپورتتايدى؟

الداعى ەكى جىل ىشىندە قازاقستان  قىتايعا قاراي 20-دان استام اۋىلشارۋاشىلىق ونىمدەرىن ەكسپورتتايتىن بولادى. بۇل تۋرالى اۋىلشارۋاشىلىق مينيسترلىگى حابار..

1 اپتا بۇرىن 298 0

الماتىدا ۇزدىك جۋرناليستەر ماراپاتتالدى

بۇگىن رۋحاني كەلىسىم كۇنى قارساڭىندا التى اي بۇرىن جاريالانعان ءدىن سالاسىنداعى وزەكتى ماسەلەلەرگە ارنالعان الماتىلىق جۋرناليستەر بايقاۋىنىڭ قورىتىندى..

1 اي بۇرىن 179 1

قازاق وپپوزيتسياسى اراعا 20 جىل سالىپ استانادا بريفينگ وتكىزدى

بۇگىن استانا قالاسىندا «جاڭا قازاقستان» فورۋمىنىڭ وكىلدەرى بريفينگ وتكىزدى. ءباسپاسوز ءماسليحاتىنا ساياساتكەر، ءامىرجان قوسانوۆ، ساياساتتانۋشى، راسۋل..

1 اي بۇرىن 664 0

الماتىدا V «KITAر FEST – 2018» فەستيۆالى وتۋدە

بۇگىن، 8-قىركۇيەكتە الماتى قالاسىندا قالا اكىمدىگى مەن «BAURZHAN Foundation»  قوعامدىق قايىرىمدىلىق قورىنىڭ مۇرىندىق بولۋىمەن «KITAر FEST – 2018» حالى..

2 اي بۇرىن 104 0